ความแตกต่างระหว่างค่าปรับแร่เหล็กและค่าความเข้มข้น