ฟลูออโรคาร์บอนแอนติโมนีทำให้เครื่องจักรสายการผลิตฟลูออรีน