พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกลางสำหรับการได้รับผลประโยชน์จากแร่เหล็ก