การผลิตการแพร่กระจายที่ใช้ในแอมโมเนียโดยใช้โรงสีลูก