นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการขุดและทรัพยากรแร่