ผลประโยชน์ของแร่ทองแดงสำหรับการขุดทองแดงหรือกระบวนการของทองแดง