การใช้ซีรีส์ความเร็วปานกลางโรงงานรูปสี่เหลี่ยมคางหมู