เพื่อหาค่าความแข็งแรงของลูกบาศ์กในสารละลายแร่ทองแดงที่ให้สารละลายไฮโป