โรงฆ่าสัตว์และแปรรูปก๊าซธรรมชาติความดันบรรยากาศท่อดับเพลิงหม้อไอน้ำเพื่อขาย