ผลกระทบของอุตสาหกรรมฟอสเฟตขุดที่มีต่อโรคเอดส์ในแอฟริกาใต้