จากความชำนาญในการออกแบบเครื่องบดแบบม้วนคำจำกัดความ