ยกเว้นภาษีสรรพสามิตสำหรับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในรัฐหิมาจัลประเทศตามมาตรฐาน